Студентське самоврядування

DSC_0304.JPG

Члени студентської ради
 КЗ "Балтський педагогічний
фаховий коледж"

     Студкомітет забезпечує організаційну цілісність колективу, сприяє його згуртуванню, налагоджує  спільну  діяльність  його членів, регулює особисті стосунки, які виникають між студентами. підтримують нормальну робочу дисциплін, порядок, захищеність кожного студента.

    Кількість членів студкомітету та її доцільність визначається студентським колективом (в залежності від різновидності діяльності і кількості утворених комісій, центрів, відділів). Наявність у виконавчому органі студентського самоврядування тих чи інших комісій залежить від таких чинників: 
- специфіки умов життєдіяльності ВНЗ;
особливостей структури студентського самоврядування;
- сфери діяльності, напрямків (наприклад, може працювати бібліотечна комісія, комісія або сектор науково - технічної творчості, комісія етики та етикету та інше);
- досвіду та традицій студентського самоврядування ВНЗ;
- рівня теоретико - методологічної і практичної підготовленості викладацького складу до консультативного педагогічного керівництва студентським самоврядуванням.

Основні завдання студентської ради

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами Статуту ВНЗ, правил внутрішнього розпорядку;

 • сприяння створенню відповідних умов для ефективного навчально-виховного процесу, режиму навчально-виховного процесу, спрямованого на збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального) його учасників;

 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності студентів;

 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
  проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят;

 • організація співробітництва з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, з студентами інших ВНЗ;

 • сприяти становленню іміджу ВНЗ;

 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

  Зміст діяльності центрів, комісій студентської ради

    Центр внутрішніх справ 

   Розробляє законодавчі документи (Регламенту студентського самоврядування), стежить за їх виконанням. Організовує роботу клубів і гуртків правового напрямку, громадянського виховання. Сприяє стимулюванню творчого самовдосконалення і самовиховання студентів. Організовує обмін досвідом між колективами груп, круглих столів, дискусій, зустрічей. Контролює виконання Регламенту студентського самоврядування, забезпечує виконання студентами Статуту ВНЗ, Правил внутрішнього розпорядку життєдіяльності ВНЗ. Розглядає порушення прийнятих законодавчих актів, різних конфліктів.

   Центр освіти та науки

   Спрямовує роботу на створення відповідних умов для ефективного навчально-виховного процесу, режиму навчально-виховного процесу, спрямованого на збереження здоров’я студентів. Спільно з відповідними кафедрами організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін. Спрямовує роботу на виховання у кожного студента відповідальності за оволодіння з навчальних дисциплін. Спільно з викладачами проводить турніри, конкурси знавців з різних предметів, предметні олімпіади, вечори. Клуб «Пізнай і зрозумій себе». Інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?». Студія комп’ютерних ігор. Цикл ігор «Поле чудес». Клуб «Літературна вітальня».

    Центр духовності, культури та дозвілля

 Проводить традиційні, міжнародні, національні та тематичні свята. Організовує діяльність, спрямовану на виховання громадянської та правової культури. Здійснює, координує та організує змістовне дозвілля, яке спрямоване на формування в студентів фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я. Організовує та проводить благодійні акції. Культурно-просвітний проект «Милосердя». Встановлює зв'язок з культурними центрами району, міста, області, країни. Екскурсії, культпоходи в театр, музеї, центри та інше. Філармонійні абонементи. Організовує діяльність клубів „Музична вітальня", «Поетична вітальня», студентського театру, дискотеки. Зустрічі з митцями, видатними людьми. Залучає студентів до просвітницької діяльності. Координує роботу музею ВНЗ.

    Комісія захисту прав студентів

  Забезпечує і захищає права та інтереси студентів. Здійснює контроль за реалізацією конституційних прав та свобод студентів - громадян нашої держави. ІІропагує та проводить заходи з питань прав, свобод та відповідальності студентів. Дискусійний клуб «ДІАЛОГ». Забезпечує у ВНЗ рівень життєвої, соціальної захищеності студентів. Розглядає порушення прийнятих законодавчих актів, різних конфліктів. Організовує та проводить зустрічі з юристами, представниками служб у справах сім'ї та молоді, комісії у справах неповнолітніх.

    Трудовий центр

  Забезпечує контроль та підтримку санітарного стану приміщення та території ВНЗ. Організовує трудові акції. Розробка документів бізнес-плану. Організовує та проводить виставки ремесел, діяльність гуртків „Флористика", «Сучасне моделювання» (одяг, зачіски). Контролює стан збереження майна ВНЗ.

   Центр спорту, туризму та охорони здоров'я

 Спрямовує роботу на здоровий спосіб життя, захист здоров'я студентів, їх фізичне виховання. Пропагує здоровий спосіб життя, спонукає студентів вчитись берегти своє здоров'я, усвідомлювати переваги щодо підтримки свого організму в нормальному стані та страшних наслідків шкідливих звичок. Залучає студентів активно займатися фізичною культурою, до активної участі у спортивних змаганнях. Зацікавлює роботою туристсько-спортивних секцій. Організовує і проводить туристсько-спортивну роботу. Організовує та проводить спортивні заходи (футбольні матчі, шахові турніри, спортивні ігри та розваги, змагання «козацькі забави»). Організовує роботу клубів «Спорт», «Турист», «Гладіатор», «Здоровий спосіб життя». «Людина і природа», «Бодібілдінг», «Школа виживання». Організовує літні таборування. Запрошує на зустрічі з студентами лікарів, спеціалістів - тренерів з питань здоров’я, репродуктивного здоров'я, статевих стосунків, щодо профілактики паління, вживання тютюну, наркотиків, епідеміологічних захворювань            ( туберкульоз, ВІЛ/ СНІД).

    Прес-центр

   Організовує тa здійснює художнє оформлення інтер'єру ВНЗ. Захист проектів «Інтер'єр ВНЗ». Організовує роботи прес-центру. Здійснює видавництво студентської газети. Висвітлює студентські традиції. Проводить соціологічні дослідження. Створює банк інформацій. Клуби «Соціометр», «Спілкування», «Дебати». Фотостудія «Об'єктив».

   Комісія по зв'язкам

  Налагоджує зв’язки із представниками інших ВНЗ для поширення власних ідей, для обміну досвідом, взаємозбагачення. Залучає до роботи цікавих людей. Залучає студентів до співпраці з різноманітними службами та організаціями.

 

Завдання і суть самоврядування

  В Україні іде активний пошук, апробація та формування оптимальних моделей освітнього простору, де студенти не тільки вчаться, а й живуть повноцінним духовним та соціальним життям. Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення студентів до участі в управлінні справами через діяльність в органах студентського самоврядування.

  Студентське самоврядування – добровільне об’єднання студентів, мета якого – сформувати у студентів почуття господаря свого навчального закладу, групи, вміння співробітничати на принципах партнерства, толерантності, гласності, демократизму.
В наукових дослідженнях є різні види тлумачення цього поняття.

 

Студентське самоврядування – це:

 • метод організації студентського колективу, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;

 • складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;

 • результат педагогічної взаємодії викладацького та студентського колективу;

 • принцип організації життя студентського колективу.

 

    Ідея самоврядування не повинна зводитись тільки до структури органів студентського самоврядування. Найважливішим є ідея реалізації основних принципів студентського самоврядування. Принципи, які лежать в основі студентського самоврядування:

 • демократизація та гуманізація навчально-виховного процесу;

 • розширення реальних прав та повноважень органів студентського самоврядування;

 • зв'язок виховання з реальним життям;

 • відповідність віковим та індивідуальним особливостям;

 • свідомість, самосвідомість, самодіяльність та активність студентів;

 • виховання особистості в колективі вході спільної діяльності;

 • доброзичлива вимога, єдність вимог і повага до особистості;

 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

 

Студентське самоврядування вирішує завдання:

1. Сприяє навчальній та творчій діяльності студентів.

2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

3. Забезпечує комплексний виховний вплив на студентів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи і ВНЗ.

4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість.

5. Забезпечує захист прав та інтересів студентів.

6. Створює широке поле можливостей для самореалізації студентів в конкретних справах.

7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягти індивідуальної та суспільної мети.

8. Відвертає від асоціальних форм поведінки.

 

Етапи розвитку студентського самоврядування

   Студентське с самоврядування не є фікцією, якщо:

 • вирішує реальні проблеми студентів і приймає реальні рішення;

 • представляє всіх студентів ВНЗ;

 • є демократичним – студенти самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи студентського самоврядування.

  Практика роботи показує, що при організації студентського самоврядування необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку.

    Перший етап – організаційна робота.

    Його головне завдання полягає в організаторській роботі по зосередженню уваги викладацького та студентського колективів до проблем студентського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивчені науково-методичної літератури з цієї проблеми, проведенні педагогічної наради, нарад при директорові, засідань методичних об’єднань кураторів груп, студентських зборів з проблем організації студентського самоврядування в ВНЗ. На цьому етапі викладацьким та студентським колективами розв’язуються такі питання:

 • розробляється оптимальна структура студентського самоврядування, його органів з урахуванням специфіки ВНЗ;

 • визначається мета та завдання студентського самоврядування, виходячи з його структури:

 • розробляється документація (положення, інструкції, пам’ятки);

 • визначаються права та обов’язки органів студентського самоврядування (кожного органу з урахуванням структури);

 • обирається актив.

   Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи студентського самоврядування. В ході його реалізації:

 • організовується практична діяльність органів студентського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав і обов’язків;

 • проводиться систематичне навчання активу в школі «Лідерів».

   Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності студентів. На цьому етапі:

 • розширюється роль студентського самоврядування в житті ВНЗ в міру нагромадження студентами організаторського досвіду;

 • у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування, об’єднання та клуби за інтересами тощо);

 • розширюються права та обов’язки органів студентського самоврядування, вдосконалюється його структура.

Співпраця зі студрадою Люблінського університету з питань самоврядуванням

27.10.2021 р.

     Ідея про співпрацю зі студентським самоврядуванням Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської виникла після візиту делегації працівників університету до міста Балти та до коледжу з приводу можливості подальшого навчання випускників освітнього закладу у Польщі.

      Зустріч була плідною, так що у наступні роки молодь міста має можливі вість виїжджати  на навчання до Польщі.

     Студентська рада Балтського педагогічного фахового коледжу мала багато планів щодо співпраці з самоврядуванням UMCS. Йшлося про обмін досвідом, організацію наукової роботи студентів, культурні відносини, питання соціального захисту, розвиток нормативно-правової бази діяльності студентського самоврядування та інше. Частково заплановане було виконано, але, на жаль, більшість планів було поламано через пандемію та карантин.

     Балта та Польща мають глибокі історичні корені та культурні зв’язки. Після укладання Карловецького миру у 1699 році Османська імперія повернула назад землі, що колись належали Речі Посполитій. З 1722 року Олександр Любомирський правив на нинішніх теренах Балти. Тут жили українці, поляки, євреї, молдовани. Це справило величезний вплив на культуру, релігію, побут регіону.

     Через мешканців Балти, у минулому працівники коледжу, які навчались на бакалавраті та у магістратурі, ми маємо змогу підтримувати зв’язки з членами студентської ради Університету. У даний час ми отримали документ – Положення про парламент студентів UMCS, вивчаємо зміст, запозичуємо кращі моменти, готуємося до поїздки у Люблін.

Організація виховного процесу в академічних групах

11.02.2022 р.

      Кожна галузь діяльності закладу освіти, якщо вона побудована, організована та здійснюється на засадах відкритості, прозорості, гласності, демократичності, має змогу самоудосконалюватись, набувати вищого рівня, забезпечувати високу результативність.

   Виховання особистісних рис студента закладу фахової передвищої освіти, формування якостей, заснованих на національній українській педагогіці, на загальнолюдських цінностях, формування професійних компетенцій майбутнього вчителя має бути всебічним, різноманітним, глибинним. Виховання студентської молоді відбувається завдяки участі в урочистостях державного значення, завдяки заходам, що проводяться на рівні міста та району, до професійних дат закладу освіти, до визначних подій  в історії, науці, культурі українського народу. Виховання та формування особистості кожного здобувача освіти відбувається у повсякденній роботі педагогічних, науково-педагогічних працівників під час проведення навчальних занять, у ході індивідуальної роботи з кожним із студентів кураторами академічних груп, у ході організації та  проведення виховних годин щотижня, різних за формою та змістом.

    Члени студентської ради, новий склад якої обрано під час проведення конференції на початку навчального року, на одному із засідань розглянули питання участі студентів у організації виховного процесу, активна позиція молоді коледжу щодо процесу самовиховання та самовдосконалення. На засіданні вирішено було, що виховний процес повинен постійно удосконалюватись, повинні обиратись нові дієві ефективні, результативні форми виховної роботи, обиратися нові підходи щодо застосування методів впливу на студентську молодь, на підлітків. Було вирішено організувати взаємовідвідування виховних годин з метою обміну досвідом, запозичення та узагальнення кращого досвіду в організації та проведенні виховних годин, стимулювання більш якіснішої підготовки виховних заходів в академічних групах, підвищення наукового рівня обраного матеріалу, виховний вплив на студентів. З початку другого семестру розпочато було запланований процес обміну делегаціями та взаємовідвідування виховних заходів в академічних групах.

    Однією із тем, яку було розкрито студентами груп коледжу, були заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Здобувачами освіти підібрано історичний матеріал стосовно вищезазначеної теми, використано документальні кадри відео-хроніки, спогади та мемуари очевидців, наукові історичні документи. Ніхто зі студентів не залишився байдужим під час проведення заходів та розмови про страшні події тих років!

  Ініціативу студентської ради було підтримано активами академічних груп та продовжено організацію якісного виховного процесу на рівні кожної академічної групи. Попереду – цікава, необхідна та корисна робота над удосконаленням процесу самовиховання кожного студента, що складе міцне підґрунтя майбутньої життєвої та професійної кар’єри.